Prüfungen Jiu-Jitsu und Yaku-kobu-jitsu

Jiu-Jitsu Prüfungen vom 5.6.2019

Stefanie – Grüngurt Yaku-Kobu-Jitsu
Roger – Blaugurt Jiu-Jitsu

Prüfungen vom 2.6.2019

Raffy – Gelbgurt Yaku-Kobu-Jitsu
Vera – Gelbgurt Yaku-Kobu-Jitsu
Däni – Gelbgurt Yaku-Kobu-Jitsu
Andre – Grüngurt Jiu-Jitsu